• Wpisowe - 500 zł

  Opłata wpisowa jest uiszczana najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Wysokość opłaty wpisowej nie jest zależna od miesiąca, w którym przyjmowane jest dziecko i nie podlega zwrotowi, chyba że rozwiązanie umowy następuje z przyczyn leżących po stronie żłobka. Opłata wpisowa uiszczona wcześniej niż przy zawieraniu umowy gwarantuje rezerwację miejsca dla dziecka w żłobku, nie dłuższą jednaka niż na 1 miesiąc.

 • Czesne - 1100 zł

  50% za jeden wybrany miesiąc w roku szkolnym
  10% zniżki dla drugiego dziecka z rodzeństwa
  20% zniżki dla trzeciego i następnego dziecka z rodzeństwa

  Czesne jest należnością określoną w wysokości ryczałtowej, pobieraną z góry do 10., za każdy miesiąc kalendarzowy obowiązywania umowy za usługi świadczone przez żłobek, obejmujące w szczególności koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka w żłobku, z organizacją zajęć edukacyjnych, sportowych i językowych oraz zajęć dodatkowych. Czesne pobierane jest przez okres 12 miesięcy.

 • Wyżywienie - 16 zł/dzień

  Opłata za wyżywienie pobierana jest w wysokości iloczynu stawki żywieniowej przyjętej w cenniku i liczby dni w danym miesiącu kalendarzowym, w których świadczone są usługi w żłobku. Opłata za wyżywienie pobierana jest z góry, za każdy miesiąc kalendarzowy obowiązywania umowy.