Formularz zgłoszenia dziecka

 

Dane dziecka


Dane rodziców / opiekunów prawnych

  1. Zobowiązuję się do natychmiastowego zgłaszania wszelkich zmian w powyższych informacjach kierownikowi żłobka.
  2. Oświadczam, że zapoznałam/em się ze Statutem, Regulaminem oraz Polityką prywatności żłobka oraz przyjmuję je do wiadomości i stosowania.
  3. Oświadczam, iż moje dziecko podlega obowiązkowym szczepieniom ochronnym.
  4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), przepisów sektorowych oraz wdrożonych przez administratora dokumentów związanych z ochroną i zabezpieczeniem danych osobowych, wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki w żłobku, zarówno w stosunku do dzieci, ich rodziców/opiekunów prawnych oraz innych osób korzystających z usług świadczonych przez administratora. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści przekazywanych danych i ich poprawiania. Wiem, że w każdej chwili będę mogła/mógł odwołać zgodę przez złożenie odwołania na piśmie.
  5. Wyrażam zgodę na fotografowanie oraz filmowanie mojego dziecka oraz jego prac w trakcie jego pobytu na terenie żłobka oraz poza nim (wyjścia organizowane przez żłobek) i wykorzystywanie zebranego materiału w celu promowania placówki i jej działalności.
  6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka oraz jego opiekunów prawnych w celu realizacji ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270) oraz ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011 r. nr 45 poz. 235).
  7. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej (art. 233. KK) oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odpowiedzialnością karną.

akceptuję